Sådan arbejder vi

På de fleste opgaver arbejder detektiven alene. Men når detektiven arbejder alene er der risiko for at han kan miste kontakten med den person som er under observation. Derfor anbefaler vi at vores kunder lejer to detektiver på nedenstående opgaver:

• Skygning af køretøjer.
• Overvågning af bygninger med flere udgange, som ikke kan overskues af en enkelt detektiv.
• På opgaver hvor god fotodokumentation har høj prioritet.

Når der er to detektiver på en opgave er der mindre risiko for at gøre den overvågede part mistænksom, og der er bedre mulighed for at få taget billeder af vigtige situationer.

Efterforskning indenfor lovens rammer
Alle opgaver udføres under den dybeste diskretion, i al fortrolighed og under iagttagelse af gældende lovgivning.

Vi må gerne skygge personer, tage billeder og på anden vis overvåge dem vi har lyst til på offentlige tilgængelige områder, samt indhente oplysninger fra åbne tilgængelige kilder. Vi må også gerne overvåge personalet i virksomheder hvis de blot er orienteret om at videoovervågning på arbejdspladsen kan finde sted.

Men vi må ikke lave ransagninger, åbne post, overvåge folk på privat område eller trænge ind på privat område.

Vi arbejder kun indenfor lovens rammer og påtager os ikke opgaver hvor vi skal fremskaffe personlige ikke offentligt tilgængelige dokumenter (sygejournal, kørekortoplysninger, kontoudtog, straffeattest osv.) eller ulovlig installation af aflytningsudstyr.

Hvad må en privatdetektiv ikke?
• Brevåbning (Straffelovens § 263/1, nr. 1).
• Skaffen sig adgang til andres gemmer (skabe, skuffer mv.). (Straffelovens § 263/1, nr. 2).
• Aflytning af personer i lukket rum. (Straffelovens § 263/1, nr. 3).
• Uberettiget adgang til it-system (herunder f.eks. Facebook-profil) ved hacker-værktøjer eller ved at gætte passwords (Straffelovens § 263/2).
• Indbrud på grund eller i husrum, der ikke er frit tilgængeligt. (Straffelovens § 264).
• Fotografering eller iagttagelse med særligt apparatur af personer på ikke frit tilgængeligt sted (f.eks. beluring med kikkert). (Straffelovens § 264a) Læs mere.
• Videregivelse af meddelelser eller billeder af en andens private (intime) forhold. (Straffelovens § 264d) Læs mere.

Hvad må en privatdetektiv så?
• Undersøgelser i åbne affaldsspande for at efterse indholdet af kasseret korrespondance.
• Iagttagelse af åbne skabe, skuffer mv.
• Aflytning af personer i lokale, som den aflyttende selv befinder sig i eller optagelse af telefonsamtaler, som den aflyttende deltager i.
• Internet-søgninger. Posering som "ven" på socialt netværk.
• Tilstedeværelse på private arealer, som der er fri adgang til, f.eks. opgange, forretninger og offentlige biblioteker.
• Fotografering af personer, der befinder sig på frit tilgængeligt sted, herunder på private områder, som offentligheden har adgang til.

Alle straffelovens regler om privatlivets fred indeholder en betingelse om, at forholdet skal være retsstridigt. Denne reservation giver domstolene mulighed for at frifinde en person, der ellers ville være hjemfalden til straf, hvis de konkrete forhold i den enkelte sag gør det velbegrundet. Jo mere fordækt en bevisførelser tegner sig, desto mere tilbøjelige vil domstolene være til at antage strafansvar.

Fotodokumentation
Detektiven fotograferer når det er muligt. Hvis detektiven skønner, at det kan ødelægge opgaven at tage et billede i en given situation vil detektiven være tvunget til at undlade at fotografere, og derfor bliver du nødt til at stole på, at den rapport du modtager fra os er sandfærdig - selv om der ikke foreligger fotodokumentation af hele forløbet.

Hvis fotodokumentationen er vigtig, kan nogen opgaver derfor kræve et længere overvågningsforløb end blot en enkelt dag samt mindst to detektiver på opgaven samtidig.

Betaling
Alle opgaver betales forud. Det er muligt at betale via netbank eller kontant i en Sydbank afdeling ved oplysning af vores kontonummer.

Der betales timepris for detektivens arbejde uanset opgavens udfald. Vi tager ikke en lavere pris for opgaver der ikke kan opklares indenfor det timeantal som kunden har valgt at betale for.

Der bliver lagt to arbejdstimer oven i det bestilte timeantal. Dette dækker alm. planlægning af opgaven, rekognoscering af stedet, udarbejdelse af rapport og fremkaldelse af billedemateriale.

Der betales desuden for kørsel. Privatkunder betaler et fast kørselsgebyr på ml. 200,00-400,00 kr. pr. dag.
Erhvervskunder betaler 6 kr. pr. kørt km. dog minimum 400,00 kr.

Læs desuden: Priser


PRIVATDETEKTIVERNE APS | KRATBJERG 201 | 3480 FREDENSBORG | TLF: 50 44 13 63 | POST@PRIVATDETEKTIVERNE.DK | CVR 35809384